Nur Alemi

Nur Alemi

Nuralemi

 

HZ. Muhammed  (s.a.v)'in Hayat Kronolojisi

571
Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi.

575
Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü'nü annesi Hz. Amine'ye teslim etti.

577
Efendimiz, Mekke ile Medine arasındaki Ebva Köyü'nde annesini kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.

579
Abdülmuttalib ahirete göç etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı.

583
Amcası Ebu Talib'le ticaret maksadıyla Şam'a gitti. Burada Rahip Bahîra Allah Resulü'nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti.

590
Hilfu'l-Füdul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etti.

591
Ticarete başladı.

596
İkinci kez ticaret maksadıyla Şam'a gitti. Üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz'le evlendi. Hz. Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

605
Kâbe'nin yeniden imarı esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı giderdi.

610
Hira'da ilk vahiy tebliğ edildi. Kendisine peygamberlik görevi verildi.

613
Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı. Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı.

615
Habeşistan'a ilk hicret yapıldı. Mekke'deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimiz'in damadı Hz. Osman vardı. Aynı yıl, Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman oldu.

616
Habeşistan'a 2. hicret yapıldı. On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz. Cafer İbn Ebi Talib önderliğinde Habeşistan'a gitti. O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr İbn As'ın, Necaşi'yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı.

617
Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil'in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe'nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamber'in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.

619
Boykot sona erdi. Efendimiz'in oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti. Kısa bir süre sonra amcası Ebu Talib öldü. Ardından da Hz. Hatice validemiz irtihal etti.

620
Allah Resulü, Taif'e gitti. Orada kötü karşılandı.

621
İsra ve Miraç hadiseleri yaşandı. Aynı yıl birinci Akabe biatı gerçekleşti. Medineli 12 Müslüman Allah Resulü'ne biat etti. Akabe Tepesi'nde Hz. Peygamber (sas)'le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine'ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine'de Müslümanlığı yaymaya başladılar. Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz. Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine'den Mekke'ye 10'u Hazrec, 2'si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zürâre oğlu Es'ad'dı. Medine'li 12 Müslüman "Allah'a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber'ine itâatten ayrılmayacaklarına" dâir Peygamberimiz'in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine'ye İslam'ı anlatması için Hz. Mus'ab b. Umeyr'i görevlendirdi.

622
İkinci Akabe Biatı yapıldı. Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk ezan okundu.

623
Kıble yönü Cenab-ı Hakk'ın emriyle Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevrildi.

624
Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı. Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine'den çıkarıldı. Ramazan orucu farz kılındı. İlk bayram namazı kılındı. Zekat farz oldu. Allah Resulü'nün kızı Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali ile Hz. Fatıma evlendi. İlk kurban bayram namazı kılındı. 

625

Uhud muharebesi yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke'den katılanlarla, 700'ü zırhlı, 200'ü atlı olmak üzere, Ebû Süfyan'ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700'ü zırhlı, 200'ü atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşı'nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar. İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimiz'in yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimiz'in etrafında toplanıp, karşı hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular. 627 Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz'in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab'dır. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz'le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine'yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendek sonra Allah Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti. 628 Kabe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke'ye elçi olarak Hz. Osman gönderildi. Hz. Osman'ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biata Rıdvan biatı denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz. Osman'ı serbest bıraktılar. Müşrikler Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimiz'e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Rasulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti. Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye barışı imzalandı. Maddelerin detayı şöyleydi: Taraflar 10 yıl harp etmeyecekler. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe'ye gelebilecekler. Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke'den Medine'ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimiz'le, isteyen de Kureyş'le birleşmekte serbest olacak. 629 Dönemin hükümdarlarına İslam'a girmeleri için mektup gönderildi. Peygamber Efendimiz, İslam'a davet maksadıyla ashabından Dihyetü'l-Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a, Amr b. Ümeyye ed-Demri'yi Habeş Necaşi Ashame'ye, Abdullah b. Huzafe'yi İran Kisra'sı Hüsrev Perviz'e, Hatıb b. Ebi Beltaa'yı Mısır Firavun'u Mukavkıs'a, Salit b. Amr'ı Yemame valisi Hevze b. Ali'ye, Şuca' b. Vehb'i Gassan Meliki Münzir b. Haris b. Ebi Şimr'e gönderdi. Aynı yıl Hayber savaşı yapıldı. Hayber'in fethi ile hemen hemen Arabistan'daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu. Ayrıca Bizans'la Mute muharebesi de bu yılda yapıldı. 630 Mekke fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş'in hemen hemen tamamı İslam'la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu. Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten sıyrılmak arzusu taşımayanlar da vardı: Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn'de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi. Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

632 
Efendimiz veda haccını yaptı. Rahatsızlandı ve ardından 8 Haziran'da vefat etti.
 

EFENDİMİZE SALAVAT GETİRELİM  !!!

-Peygamberlerin mucizeleri hakkında bilgiler
-Peygamberimiz (sav)'in kafada olan sünnetleri hakkında bilgiler
-Peygamberimiz (sav)'in bedende olan sünnetleri hakkında bilgiler
-Peygamberimiz (sav)'in ayakta Zikrullah ettiğine dair hadisler
-
Peygamberimiz (sav)'in Sünnetlerine tabi olmak hakkında
-Peygamberimiz (sav) zikrullah etmiş midir ?
-
Peygamberimiz (sav) Efendimizin nuru hakkında
-
Peygamberimiz (sav)'in, Kebin Dağı'na ashabı göndermesi:
-
Peygamberimiz (sav)'in nurunun yaratılması
-
Peygamberimiz (sav)'in  yaptığı on dua
-
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)'in cömertliği
-
Peygamberimiz kimseyi incitmedi diyenlere
-Peygamberimiz (sav)'in güzel ahlakından bir bölüm
-Peygamberimiz (sav) kimlere beddua etmiştir ?
-Peygamberimiz (sav)'in gülmesi ve konuşması  nasıl idi ?
-Peygamberimiz (sav)'in yemekteki âdab ve ahlakı nasıldı ?
-Peygamberimiz (sav)'in elbisedeki âdab ve ahlakı nasıldı ?
-Peygamberimiz (sav)'in intikama gücü yettiği halde affedip bağışlaması
-Peygamberimiz (sav)'in hoşlanmadığı şeylere göz yumduğu haller
-
Peygamberimiz (sav)'in cömertliği (Sahaveti)
-Peygamberimiz (sav)'in Tevâzûu
-Peygamberimiz (sav)'in Sûret ve hilkâti (Yaratılışı)
-Peygamberimiz (sav)'in ten rengi
-Peygamberimiz (sav)'in doğruluğuna delalet eden mucize ve alametleri
-Peygamberimiz (sav)'in vefatı
-Peygamberimiz (sav) ve evlad-ı Resuller hangi renk elbise giyerlerdi ?
-Peygamberimiz (sav)'in zühdü hakkında bilgiler
-Peygamberimiz (sav)'in Giyimi hakkında bilgiler
-Peygamberimiz (sa)'in Cübbesi
-Peygamberimiz (sav)'in şalvarı
-Peygamberimiz (sav) 'in Sarığı
-Peygamberimiz (sav)'in Ayakkabıları
-Peygamberimiz (sav)'in zamanında çarşaf var mıydı ?
-Peygamberimiz (sav) 'in Yemeği
-Peygamberimiz (sav) 'in Sofrası
-Peygamberimiz (sav) 'in İçeceği
-Peygamberimiz (sav)'in Yatağı
-
Peygamberimiz (sav)'in Hayası
-Peygamberimiz )sav)'in Gülmesi
-Peygamberimiz (sav)'in Ağlaması
-
Peygamberimiz (sav)'in Hilmi
-
Peygamberimiz (sav)'in Tavsiye ve öğütleri
-
Peygamberimiz (sav)'in Atları ve Develeri
-
Peygamberimiz (sav)'in ömür boyu fakirdi diyenler hakkında
-
Peygamberimiz (sav)'in ömründe hiç hayvan kesmedi diyenler hakkında
-
Peygamberimiz (sav)'in Diğer Hak kitaplarında anlatılan sıfatları
-Peygamberimiz (sav)'in tavsiye ve öğütleri
-Peygamberimiz (sav)'in Allah'u Teâla tarafından Kur'an-ı Kerim ile terbiye edilmesi
-
Peygamberimiz (sav)'in doğumundaki mucizeler
-
Peygamberimiz (sav)'in Anne ve Babasının müslüman olmaları
-
Peygamberimiz (sav)'in Hatice validemizle evlenmesi
-
Peygamberimiz (sav)'in ve Hz.Ebu Bekir'in Taifte taşlanması
-
Peygamberimiz (sav) Hadibiye'de elden biatı nasıl verdi ?
-
Peygamberimiz (sav)'in hayatının kaç bölümde incelenmesi gerekir ?
-
Peygamber,ashab ve evliya makamlarının bir çok yerde olmasının nedeni
-
Peygamberimiz (sav)'in Medineye hicreti
-
Peygamberimiz (sav)'in Ayı parmağıyla işaret edip  ikiye bölmesi
-
Peygamberimiz (sav)'in Aişe (ra) validemizle evlenmesi
-
Peygamberimiz (sav)'in çok evlenmesinin sebebleri
-
Peygamberimiz (sav)'in Ebu Cehil'le yaptığı güreş
-
Resûlullah (sav)'in kadınlar ve bazı konulardaki öğütleri
-Peygamberimiz (sav)'in fiziksel görünümü hakkında Hadis-i Şerifler
-
Peygamberimiz (sav) en çok hangi duâ ile duâ ederdi?
-Peygamberimiz (sav)'in ümmetini diğer ümmetlere üstün kılan hasletler nelerdir ?
-
Peygamberimiz (sav)'e kafirlerin sordukları sorular
-
Peygamberimiz (sav)'in vasıfları hakkında hadis-i Şerifler
-
Peygamberimiz (sav)'in güzel ahlakından seçme Hadis-i Şerifler
-Peygamberimiz (sav)'in kadınlara olan davranışları
-Peygamberimiz (sav)'in ümmetindeki evliyaların vasıfları hakkında
-
Peygamberimiz (sav) ve Musa (as)'ın Allah ile konuşması
-Peygamberimiz (sav)'in Kur'an ahlakıyla ahlaklanması hakkında bilgiler
-Paygamberimiz (sav)'in anne ve babasını dirltmesi
-Peygamberimiz (sav)'in bazı mucizeleri
-Peygamberlik iddia eden İskender Ali Mihr'e cevaplar
-Peygamberimiz (sav)'in dünyaya teşriflerinden sonra değişen hususlar
-Peygamberimiz (sav) ve diğer Peygamberler  ve Evliyaların  Allahu Teâlâ ile konuşması:
-Peygamberimiz (sav)'in atının özellikleri nasıldır ?
-Peygamberimiz (sav)' e Münafıkların  ebter ( Erkek evladı yok, sonu kesik) demeleri hakkında
-Peygamberimiz (sav)'in vefatı
-Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra olan olaylar ve kabrini ziyaret etmenin fazileti
-Peygamberlerin ( 6 Ulul azim peygamberlerin) isminin sonunda söylenenler
-
Peygamberimiz (sav)'in kadınların elinden hiç tutmadığını iddia edenlere

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=